Specializační studium

V akademickém roce 2021/22 je na Katedře psychologie PdF MU opět otevřeno Specializační studium pro výchovné poradce a program Prevence sociálně patologických jevů. Vzdělávací programy jsou pravidelně inovovány a akreditovány v systému DVPP, podle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Oba vzdělávací programy mají na Katedře psychologie PdF MU dlouholetou tradici a patří mezi učiteli k oblíbeným typům studia. V posledních letech se počty přihlášených stále zvyšují.

Obsah obou vzdělávacích programů je aktualizovaný v souladu s novou legislativou spojenou s inkluzí a společným vzděláváním. Na výuce v těchto vzdělávacích programech se podílejí ve značné míře poradenští pracovníci s dlouholetou praxi ve škole s kvalifikací lektor-implementátor pro společné vzdělávání. Všechny studijní materiály mají účastníci kurzů k dispozici v Informačním systému Masarykovy univerzity, závěrečná zkouška je orientována na praktické kompetence.

Přihláška výchovné poradenství

Přihláška prevence sociálně patologických jevů


Sebepoškozování u dětí a mladistvých v pedagogické praxi (10. 9. - 11. 9. 2021)

Kurz je zaměřen na projevy, příčiny a především funkci (motivaci) záměrného sebepoškozování a na konkrétní možnosti práce s dítětem. Prostor je věnován sebezkušenosti pedagogů během práce s dítětem nebo s jeho rodinou, kazuistikám, diskusím o příčinách sebepoškozování, jejich dopadům na školní výkon dítěte a na jeho vztahy s vrstevníky a pedagogy a v neposlední řadě postupům, díky nimž mohou dětem se sebepoškozováním pomoci s adaptací na zvládáním nároků, které na ně škola klade běžně i v době pandemické a post-pandemické.

Přihláška do kurzu

Práce se žáky s psychosomatickými obtížemi (ZŠ, SŠ) - 24. 9. - 25. 9. 2021

Kurz začíná seznámením s projevy, příčinami a především funkcí psychosomatických projevů v běžném životě a zvláště v době (post)pandemické. Následují témata věnovaná konkrétním způsobům práce se žákem a sebezkušeností pedagoga. Pozornost věnujeme vývojovému hledisku a rozdílům v přístupu k práci se žáky 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a se středoškoláky. Velká část získaných dovedností je uplatnitelná i v práci s dětmi s jiným typem (emočních) obtíží. Účastníci budou mít také možnost reflektovat své prožívání v reakcích na chování žáků a vyjadřovat adekvátní zpětnou vazbu umožňující dětem rozvíjet přiměřené emoční a sociální projevy. 

Přihláška do kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info